Svet-Stranek.cz
fotim co to da
iva82

Písemnosti:fotim co to da

Písemnosti

SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE


(Model release)Jméno příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Telefon:

Číslo účtu:

Email:

zastoupen svým právním zástupcem:*)

Jméno příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Telefon:

Email:

(dále jen „model“)

a……………..………………………………, IČ: …………………………………. (příp. rodné číslo)

s místem podnikání …………… (příp. bydliště)

(dále jen „fotograf“)(oba společně dále jen „smluvní strany“)uzavírají tuto smlouvu o pořízení a užití fotografie:I. PreambuleFotograf má záměr pořídit a užívat popřípadě nabídnout třetím osobám k odkoupení či jen k dalšímu užívání fotografie, na nichž buď zachytí podobiznu modelu anebo věc modelem vlastněnou či vytvořenou anebo věc s modelem všeobecně spojovanou.
Model s pořízením i následným užíváním takové fotografie souhlasí.
Účelem této smlouvy je vymezit podmínky, za nichž bude záměr fotografa naplněn, a za kterých vysloví model svůj souhlas s užíváním fotografie.

*) Vyplní se pouze v případě, že model je nezletilý nebo jinak nezpůsobilý k právním úkonům.


II. Fotografie

a) Datum vzniku:
b) Místo vzniku:
c) Stručný popis obsahu fotografie (případně jejich počet):
d) Fotografie (kopie, výtisky) jsou – nejsou*) přílohou této smlouvy


(dále jen „fotografie“)


III. Předmět smlouvy3.1 Model souhlasí s tím, aby fotograf pořídil fotografie a neomezeně je užil jakýmkoli
způsobem, který neodporuje smluvním ujednáním dle čl. IV této smlouvy, zejména pak aby je užil některým ze způsobů uvedených v § 12 odst. 4 z.č. 121/2000 Sb. autorského zákona v platném znění (dále jen „AZ“). Tento souhlas se vztahuje i na užití opakované.

3.2 Model uděluje svolení fotografovi, aby užíval části fotografií, aby tyto fotografie libovolně technicky upravoval (retuše, digitální úpravy, …), a aby je případně zveřejnil doplněné o libovolný, byť i smyšlený, text.

3.3 Pro případ, že se fotografie, ať už sama o sobě nebo doplněná o text ve smyslu čl. 3.2, osobně dotýká modelu nebo jeho projevu osobní povahy, uděluje model fotografovi svolení k pořízení a použití fotografií ve smyslu § 12 z.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ) a vzdává se jakéhokoli zákonného nároku, který by mohl v této souvislosti teoreticky vznášet dle § 13 OZ.

3.4 Všechny shora uvedené souhlasy a svolení modelu se neomezeně vztahují i na třetí osoby, na něž budou v budoucnu postoupena užívací a jiná majetková práva k fotografiím, případně na jejich právní nástupce (včetně právního nástupce samotného fotografa).

3.5 Fotograf je povinen uhradit modelu řádně a včas odměnu za pořízení fotografií a
poskytnutí shora uvedených práv dle čl. V této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva dále jinak.

3.6 Model má - nemá*) právo na jednu kopii každé fotografie pro osobní potřebu. Model je – není*) oprávněn užívat fotografii k vlastní prezentaci.


IV. Vymezení užití fotografie

*) Nehodící se škrtněte.

4.1 Zakázané způsoby užití snímků:

(způsoby užití, se kterými model nesouhlasí, ponechejte, ostatní přeškrtněte):

(i) reklama
(ii) otištění v periodických i neperiodických publikacích
(iii) použití v audiovizuálním médiu
(iv) vlastní prezentace fotografa
(v) …


4.2 Místní rozsah užití snímků (nehodící se škrtněte):

(i) neomezený

(ii) pouze na území ČR
(iii) kdekoli s výjimkou těchto zemí či oblastí:

4.3 Časový rozsah užití (nehodící se škrtněte):

(i) neomezený

(ii) časově omezený:
fotograf může užít fotografii shora vymezeným způsobem

- nejdříve od …………………...
- nejpozději do …………………


V. Odměna modelu5.1 Za pořízení fotografií fotografem náleží modelu odměna ve výši ……………. Kč
(slovy………………………………………………………………………….).

5.2 Postoupí-li fotograf právo užít některou z fotografií třetí osobě, je povinen zaplatit modelu odměnu ve výši …. za každé jedno postoupení každé z fotografií. Při opakovaném postoupení téže fotografie náleží modelu opakovaně odměna vždy ve stejné výši.

5.3 Postoupí-li fotograf majetková autorská práva k některé z fotografií ve smyslu čl. 6.1 třetí osobě, je povinen (nehodící se škrtněte):

(i) zaplatit modelu jednorázovou odměnu ve výši ….
(ii) zaplatit modelu …..% z odměny, kterou v budoucnu obdrží od třetí osoby, na níž
majetková autorská práva postoupí
(iii) apod.

5.4 Odměna dle čl. 5.1 je splatná (nehodící se škrtněte):

(i) jednorázově při podpisu této smlouvy modelem;
(ii) jednorázově do ……. dnů ode dne uzavření této smlouvy na účet modelu uvedený
v záhlaví této smlouvy;
(iii) v pravidelných měsíčních splátkách ve výši …. splatných vždy k … dni každého
kalendářního měsíce na účet modelu uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.5 Odměna dle čl. 5.2 a 5.3 je splatná jednorázově, vždy do ………..…. dnů ode dne, kdy bude fotografovi vyplacena třetí osobou odměna, jež mu bude náležet ze smlouvy o postoupení příslušných práv. Odměna bude modelu vyplacena na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy;


VI. Autorská práva
6.1. Autorem fotografií je fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových autorských práv k fotografiím podle AZ.

6.2. Zaznamená-li fotograf na fotografiích umělecký výkon modelu, model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon ve formě fotografie neomezeně a opakovaně užívat podle § 71 AZ. Smluvní strany se dohodly, že případná odměna za takováto užití je zahrnuta v odměně dle čl. V této smlouvy.


VII. Závěrečná ujednání7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

7.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.3 Věci v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů českého práva.

7.4 Smluvní strany ujednávají, že ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy být neplatným či nevykonatelným, nedotkne se taková neplatnost či nevykonatelnost dalších ustanovení této smlouvy, nemají-li vzájemnou vázanost. Smluvní strany se pak zavazují nahradit takové neplatné či nevykonatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které se svým účelem nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.

7.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V ………………………… dne ……………………..…


………………………… …………………………

Model Fotograf